Adatkezelési tájékoztató

I. A Tájékoztató célja, hatálya

1. A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Adatkezelő (SUPERFOODS Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1082 Budapest, Futó utca 6. 6. em. 2., weboldal: https://www.superfoodteam.hu, e-mail cím: kis.noemi1@gmail.com vagy kis.noemi@superfoodteam.hu, képviseli: Kis Noémi ügyvezető, a továbbiakban: Adatkezelő vagy Szolgáltató )által nyújtott táplálkozási- és életmód tanácsadás során kezelt személyes adatokra vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési szabályokat.

2. A jelen Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) és az egyéb jogszabályokban foglalt adatvédelmi rendelkezéseinek való megfelelést biztosítja.

3. Adatkezelő elkötelezett az általa kezelt személyes adatok védelmében, kiemelten fontosnak tartja a Felhasználók és érintett harmadik személyek személyes adataihoz fűződő jogainak tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

II. Érintett

Érintett az a természetes személy, aki a táplálkozási tanácsadáson részt vesz és ennek keretében a személyes adatait az Adatkezelő kezeli. (a továbbiakban: „Érintett vagy Ügyfél”)

III. A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja:

Kezelt személyes adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja

1. Vérképelemzésben szereplő adatok (teljes vérkép: máj és vese funkció, LDL, HDL koleszterin, triglicerid, stb, Ionok: Ca, Mg, Na, D-vitamin, B12-vitamin)

A személyre szabott és pontos életmód- és táplálkozási tanácsadáshoz szükséges az Ügyfél egészségi állapotának felmérése és az esetleges eltérések felderítése, amelynek eredményei alapján egyedileg összeállított étrend és életmód javaslat készül az Ügyfél számára. GDPR 9.cikk (2) a) pontja alapján az érintett kifejezett hozzájárulását adja

2. Táplálkozási naplóban szereplő adatok, szokások

A személyre szabott és pontos életmód- és táplálkozási tanácsadáshoz szükséges az Ügyfél táplálkozási szokásainak, jelenlegi étkezési gyakorlatának ismerete, amelynek eredményei alapján egyedileg összeállított étrend és életmód javaslat készül az Ügyfél számára. GDPR 9.cikk (2) a) pontja alapján az érintett kifejezett hozzájárulását adja

3.   Állapot felméréshez kapcsolódó személyes adatok

•  InBody állapotfelméréshez kapcsolódó azonosító

•  magasság

•  kor

•  nem

•  InBody mérés során alkalmazott testösszetételre vonatkozó mutatók

A személyre szabott életmód-és táplálkozási tanácsadáshoz szükséges, a testösszetételre vonatkozó állapotfelmérés, amelynek eredményei alapján egyedileg összeállított étrend és életmód javaslat készül az Ügyfél számára. GDPR 9.cikk (2) a) pontja alapján az érintett kifejezett hozzájárulását adta

4. Táplálkozási anamnézis (név, születési dátum, nem, sportolási szokások, örökletes és egyéb betegségek, testalkat és életmód adatok)

Az Ügyfél egészségi állapotának, betegségeinek felmérése és összefoglalása az Ügyfél számára készítendő étrend és életmód javaslat egyedileg történő összeállításához GDPR 9.cikk (2) a) pontja alapján az érintett kifejezett hozzájárulását adta

5. Egészségterv (név)

Az Ügyfél számára egyedileg összeállított étrend és életmód javaslat elküldése a terv követhetősége és betartása céljából GDPR 9.cikk (2) a) pontja alapján az érintett kifejezett hozzájárulását adta

6. E-mail cím és telefonszám

Az Ügyfél részére a tanácsadás keretében készített dokumentumok elküldése, kapcsolattartás GDPR 6.cikk (1) b) pontja alapján szerződés teljesítéséhez szükséges

7. Számlázási név és cím

Az Ügyfél részére számla kiállítása az igénybe vett szolgáltatásokról GDPR 6. § (1) c) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése (A számvitelről 2000. évi C. törvény 169.§)

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérően nem használja fel.

Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelő fenti e-mail címére küldött e-mail vagy postai levél útján. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben az érintett kifejezett hozzájárulásán alapuló adatkezelések esetén nem adják meg a hozzájárulásukat az egészségügyi állapotra és fennálló táplálkozási szokásokra vonatkozó dokumentumok elkészítéséhez, abban az esetben a Szolgáltató nem rendelkezik az Ügyfél jelenlegi egészségi állapotára, táplálkozására vonatkozó információval és ebből adódóan kizárólag általános, nem személyre szabott táplálkozási és életmód tanácsadásra nyílik lehetőség.

IV. A személyes adatok tárolásának időtartama

Az érintett kifejezett hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, legkésőbb az utolsó személyes konzultációt követő 1 évig kezeli az Adatkezelő.  A vérképelemzést és a táplálkozási naplót az Ügyfél az első konzultáción bemutatja, a Szolgáltató ezen dokumentumokat nem tárolja, kizárólag az Inbody-mérés eredménye kerül megőrzésre a Szolgáltatónál 1 évig. Az Adatkezelő az anamnézist és az InBody adatlapot papír alapon, az egészségtervet elektronikus formátumban tárolja.

A szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat a szerződés megszűnését követő 5 évig kezeli az Adatkezelő.

A jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges személyes adatokat az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartamig kezeli (A számvitelről 2000. évi C. törvény 169.§ alapján a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési idő 8 év)

V. Érintetti jogok

 1. Tájékoztatás, hozzáférési jog

Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.  Az érintett személyes adatainak kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő fenti e-mail címére küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az érintett egyértelműen beazonosítható.

 1. Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását vagy a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

 1. Törléshez való jog

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését.

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a személyes adatok kezelése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, továbbá (iiii)közérdekű archiválás, tudományos, történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges.  A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 1. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha vitatja a kezelt személyes adatainak pontosságát. Ebben az esetben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

A Felhasználó vagy az érintett harmadik személy kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de az érinett ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását vagy ha az adatkezelés célja megvalósult, de az érintett igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 1. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

 1. Tiltakozáshoz való jog

A z érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a tiltakozás jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

VI. Adatfeldolgozás

1. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.  Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.  Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

2. Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban nevesített Adatfeldolgozókat veszik igénybe:

Cégnév Elérhetőség Tevékenység
Tárhely.eu https://tarhely.eu cPanel webtárhely és e-mail kezelő szoftver működtetése
Csapó Krisztina e.v. https://www.dorothyweb.hu online szolgáltatások, weboldal, marketing tevékenység
Számlázz.hu KBOSS.hu Kft., info@szamlazz.hu Számlázó rendszer működtetése
Google mail Google Ireland Limited; https://support.google.com e-mailszolgáltatás működtetése

VII. Adattovábbítás

 1. Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag saját tevékenysége keretében kezeli, harmadik személyek részére az érintett előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül nem továbbítja.
 1. Az Adatkezelő jogosult és köteles az általa kezelt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amennyiben a személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Az ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő felelőssége kizárt.

VIII. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

IX. Egyéb rendelkezések

 1. Bármely érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu) fordulhat.
 1. Bármely érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: https://birosag.hu/torvenyszekek.

Bevásárló kosár

Close
0
Az Ön kosara
 • No products in the cart.